Methodiek

Afbeeldingsresultaten voor relatiediagram

Werkwijze

 Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. Wij gaan bij de ondersteuning van cliënten uit van hun eigen kracht (community care). Met de cliënt kijken we waar hij staat, wat zijn dromen voor de toekomst zijn en hoe hij regie over zijn eigen leven kan (blijven) voeren. Persoonlijke doelen (groot en klein) worden vastgelegd in het begeleidingsplan en cliënten worden stap voor stap ondersteund bij het realiseren daarvan. Maandelijks wordt er gekeken naar de voortgang van deze doelen en worden ze afgesloten wanneer ze behaald zijn, aangepast wanneer ze te groot of niet passend zijn en worden er nieuwe doelen geformuleerd.

Uitgaan van de eigen kracht van cliënten betekent ook gebruik maken en versterken van het (in)formele netwerk van de cliënt. Het gaat dan om andere betrokken professionals, maar ook om familie, vrienden, lotgenoten, buren. Het netwerk wordt via het relatiediagram in kaart gebracht. Begeleiders hebben hierbij een verbindende en activerende, en soms ook coördinerende, rol. Jaarlijks wordt er een nieuw relatiediagram afgenomen waardoor je goed de eventuele veranderingen aan kunt tonen.

We evalueren de begeleiding regelmatig met de cliënten, en waar nodig wordt het begeleidingsplan bijgesteld. De tevredenheid van onze cliënten is ons veel waard, daarom kunnen wij door de methode “dit vind ik er van” elke zes weken de tevredenheid van onze cliënten toetsen en actie ondernemen als blijkt dat de tevredenheid niet optimaal is.

Wonen, werken, leren en vrije tijd

Iedereen wil graag meedoen in de samenleving. Dit betekent bijvoorbeeld in een eigen huis wonen, werken, leren en leuke dingen doen met mensen die belangrijk voor u zijn. Voor mensen met een chronische beperking is dit vaak moeilijk, omdat ze te maken hebben met veel problemen. Zo vinden zij het bijvoorbeeld moeilijk om contacten te leggen en deze te onderhouden. Hier besteden wij dan ook samen met de cliënt veel aandacht aan door middel van

Ondersteuning naar een zelfstandig bestaan

Met activiteiten en oefeningen die gericht zijn op herstel, voorkoming of verbetering van de problemen ondersteunt Zorg op Maat (ZoM) mensen met een chronische beperking. Zo bevorderen we zelfstandigheid en een succesvolle re-integratie naar zelfstandigheid in wonen en werk.

Het sociaal competentiemodel

Dit is een methode waarmee vaardigheden voor de toekomst worden aangeleerd. In het model wordt de nadruk gelegd op het leren, waarbij het gericht is op het vergroten en/of verstevigen van de (sociale) competenties van de cliënten. Voordat je met de individuele begeleiding begint is het eerst noodzakelijk om vast te stellen welke vaardigheden ze al beheersen en welke nog aangeleerd moeten worden. Bij het aanleren van nieuw gedrag wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij het gedrag wat de cliënt al kent en waarmee ze succes hebben gehad in het dagelijks leven. Dit wordt gedaan door het stimuleren van positief gedrag en negeren van negatief gedrag. Vervolgens bied je de cliënt een alternatief aan voor dat negatieve gedrag. Je gaat hierover met hen in gesprek en samen stel je doelen op om aan te werken. Het Sociaal Competentiemodel houdt hierbij rekening met de persoonlijkheid, de individuele mogelijkheden en de leefsituatie.

Community Care

Community Care betekent dat mensen met een beperking net als iedereen meedoen in de samenleving. Ze wonen gewoon tussen de andere mensen en kunnen volop meedoen aan alles wat onze samenleving te bieden heeft, van werk tot vrijetijdsbesteding. Daarbij krijgen ze ook veel steun van beroepsmensen en van familie, vrienden en vrijwilligers.

Belangrijk voor het laten slagen van Community Care is een sociaal netwerk. De persoon die ondersteuning en hulp nodig heeft moet voor zijn sociale contacten terug kunnen vallen op de mensen en voorzieningen in de wijk; de buren, het buurthuis, de sportclub en de arts in de wijk.

Mensen met een verstandelijke beperking die hun leven zo normaal mogelijk proberen te lijden, lopen in onze samenleving tegen allerlei problemen op. Zo is er tekort aan geschikte woonruimte, worden kinderen met een beperking meestal geweigerd door gewone scholen, is het openbaar vervoer niet overal toegankelijk en is er gebrek aan arbeidsplaatsen bij de sociale werkvoorzieningen en gewone werkgevers. Ook de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking is voor verbetering vatbaar. Het tekort aan huisartsen maakt de organisatie en invulling van gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking niet eenvoudig. Belangrijk is ook dat de deskundigheid van artsen voor verstandelijk gehandicapten ook buiten de muren van een instelling beschikbaar is, zowel voor mensen met een beperking als voor hun zorgverleners en behandelaars.

Relatiediagram

Het Relatiediagram van John Schut is een methodiek voor netwerkanalyse en diagnose bij begeleiding en netwerkondersteuning. Met de methodiek kan men relaties van een waardering voorzien. Hiervoor is een speciale set praktische hulpmiddelen ontwikkeld waarmee gedragsdeskundigen en hulpverleners snel en overzichtelijk sociale netwerken volledig en nauwkeurig in beeld kunnen brengen. De kwaliteit van iemands relaties afzonderlijk en de mogelijkheden en beperkingen van het netwerk als geheel zijn zo in één oogopslag zichtbaar.

Voor meer informatie over het relatiediagram: www.johnschut.nl

 

Bijdehand op Facebook:

fb

Website School17:

logo_S17